دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت شهرسازی و اراضی

معینیت امور ساختمانی


مـــعلومــــات عـــــمومی پـــروژه های
سال مالی

ولایات    /