در صورت مواجه شدن به هرنوع مشکل تخنیکی حین ورود به سیستم
:به ایمیل آدرس ذیل
pmis@mudl.gov.af
:و یا به شماره ی ذیل به تماس شوید
WhatsApp: 0789 63 00 26 Tel: 020 231 1453


سیستم ته د ننوتلو په وخت کی د هر ستونزی په صورت کی
:لاندی ایمیل آدرس سره
pmis@mudl.gov.af
:او یا لاندی شمیری سره تماس ونیسئ
WhatsApp: 0789 63 00 26 Tel: 020 231 1453